Kuruluş (1299–1453)

Yükselme (1453–1683)

Duraklama & Reform (1683–1827)

Modernleşme & Tedbir (1828–1908)

Dağılma (1908–1922) 

 

Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi:

1             1299-1399 yılları arası

2             1400-1499 yılları arası

3             1500-1599 yılları arası

4             1600-1699 yılları arası

5             1700-1799 yılları arası

6             1800-1899 yılları arası

7             1900-1922 yılları arası

 

 

 

 

1299-1399 yılları arası

1299 – Söğüt'de Osmanlı'nın Osman Gazi tarafından kurulması

1300 – Yondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi.

1300 – Yenişehir'in başşehir yapılması.

1302 – Koyunhisar Muharebesi Osman'ın bölgede lider olması. Osmanlı İmparatorluğunun

kuruluşu (Devlet-i Aliyye, Halil İnalcık)

 

1302 – Köprühisar'ın Fethi

1303 – İznik Kuşatması

1303 – Marmaracık Kalesi'nin Fethi

1306 – Dinboz Savaşı sonucunda Kestel, Kete ve Ulubad kalelerinin fethi.

1306 – İlk askeri antlaşma

1307 – İznik'in sıkıştırılması ve Yalova akını.

1308 – Ulubat gölü üzerindeki Alyos adası, Aygut Alp’in oğlu Kara Ali tarafından barış yoluyla teslim alındı.

1308 – İmralı Adası'nın Fethi ve Osmanlıların Marmara Adası'na dayanmaları.

1308 – Koçhisar'ın Fethi

1313 – Harmankaya Tekfuru Köse Mihail'in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması.

1320 – Osman Gazi’nin rahatsızlığı nedeniyle oğlu Orhan Bey yönetimi ele aldı.

1321 – Mudanya'nın fethi

1324 – Umur-Han Beyliği elindeki Akyazı'nın fethi.

1326 – Orhan Gazi'nin tahta geçişi

1326 – Bursa'nın Osmanlılar tarafından alınışı

1331 – İznik'in Osmanlılar tarafından alınışı

1331 – İlk Osmanlı medresesinin İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması

1334 – Karesi Beyliği'nin ilhakı

1337 – Kocaeli'nin Fethi

1346 – Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı

1349-1352 – Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpe Kalesi'nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı

1352 – Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri

1353 – Çimpe Kalesi'nin Osmanlılar tarafından alınışı

1354 – Gelibolu'nun Osmanlılar tarafından alınışı

1361 – Edirne'nin fethi

1361 – Edirne'nin başkent oluşu

1362 – Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı

1362 – İlk müzikli spor gösterisi: Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri

1362 – Kadıaskerliğin teşkili

1363 – Pençik Kanununun çıkışı

1364 – Sırpsındığı Savaşı

1366 – Gelibolu'nun Osmanlıların elinden çıkışı

1371 – Çirmen Savaşı

1376 – Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü

1377 – Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi

1385-1386 – Niş ve Sofya'nın Osmanlılar tarafından alınışı

1388 – Ploşnik Muharebesi ve Balkan ittifakının teşekkülü

1389 – I. Kosova Savaşı

1389 – I. Murat'ın ölümü, Yıldırım Bayezid'in tahta geçişi

1390 – Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı

1390 – Karaman Seferi, Konya'nın kuşatılması

1390 – Gelibolu Tersanesi'nin inşası

1391 – İstanbul'un kuşatılması

1391 – Eflak Prensliği ilk kez haraç vermeyi kabul etmiştir.

1392 – Üsküp'ün fethi

1392 – Candaroğulları Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılması.

1392 – Hamitoğulları Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılması.

1392 – Kırkdilim Muharebesi

1392 – İşkodra'nın fethi

1393 – Amasya'nın fethi

1393 – Tırnova'nın fethi Böylece siyasi anlamda devam eden Bulgar krallığı tümüyle kaldırılarak Bulgaristan’ın tamamı ele geçirildi

1395 – Anadolu Hisarı'nın inşa edilmesi.

1396 – Niğbolu Savaşı

1397-1398 – Karaman Beylerbeyliği'nin Osmanlı hakimiyetini kabulü

1398 – Kadı Burhaneddin'in ölümü

1398 – Karadeniz beyliklerinin ilhakı

 

 

1400-1499 yılları arası

1400 – Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi

1402 – Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid'in esir düşmesi

1402 – 1413 – Fetret Devri, iç karışıklıklar Timur'un Anadolu'ya seferi ve Ankara Muharebesi'nden sonra Anadolu'da önemli ilerlemeleri

1409 – Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı

1411 – I. Mehmed'in tahta çıkışı

1413 – I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu

1416 – Şeyh Bedreddin isyanı

1416 – Macaristan Seferi

1417 – Avlonya'nın fethi

1418-1420 – Samsun bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı

1419-1424 – Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Cami'nin yaptırılması

1421 – Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın tahta geçişi

1422 – Mustafa Çelebi'nin (Düzme) bertarafı

1422 – Osmanlılar tarafından yapılan ilk kapsamlı İstanbul Kuşatması

1425 – Molla Fenari'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini

1425 -1426 – Tekeoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi

1427-1428 – Germiyanoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi

1430 – Selanik'in Fethi

1432 – Fatih Sultan Mehmed'in doğumu

1434 – Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması

1439 – Semendire'nin Osmanlılar tarafından alınışı

1444 – II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in tahta geçişi ve Varna Savaşı

1445 – II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa geçişi

1447 – Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması

1448 – II. Kosova Savaşı

1451 – II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa tahta geçişi

1453 – İstanbul'un fethi, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi

1453 – Enez'in Fethi

1454 – II. Mehmed'in Birinci Sırbistan Seferi

1455 – II. Mehmed'in İkinci Sırbistan Seferi

1455 – Boğdan Voyvodalığı'nın Osmanlı'ya bağlılığını bildirmesi

1456 – II. Mehmed'in Üçüncü Sırbistan Seferi, Belgrad kuşatmasının başarısız olması

1458 – II. Mehmed'in Birinci Mora Seferi, Atina'nın Fethi

1459 – II. Mehmed'in Dördüncü Sırbistan Seferi, Başkent Semendire'nin Fethi ve Sırbistan'ın tamamen ilhakı

1460 – II. Mehmed'in İkinci Mora Seferi, Mora'nın Fethi

1461 – Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Osmanlılar tarafından yıkılışı

1461 – Candaroğulları Beyliği'nin ilhakı

1461 – Cenevizlilerden Amasra'nın alınışı

1462 – II. Mehmed'in Eflak Seferi, Eflak'ın tekrar Osmanlı idaresine girmesi

1463 – Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması

1463 -1470 – İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası

1463 – II. Mehmed'in Birinci Bosna Seferi, Bosna'nın Fethi

1464 – II. Mehmed'in İkinci Bosna Seferi, Bosna'nın fethinin tamamlanması

1466 – II. Mehmed'in Karaman seferi

1466 – II. Mehmed'in Birinci Arnavut Seferi

1467 – II. Mehmed'in İkinci Arnavut Seferi

1468 – Karamanoğulları Beyliği'nin Osmanlılar tarafından yıkılışı

1468 – II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi

1470 – Eğriboz'un Fethi, Ağrıboz adasının fethi

1470 – Kıreli Muharebesi, Akkoyunlular'a karşı zafer

1473 – Otlukbeli Savaşı'nda Akkoyunlu ordusuna karşı zafer

1475 – Kefe ve Azak'ın Cenevizlilerden alınışı

1475 – Kırım hanı Mengli Giray Han'ın Cenevizlilerin elinden kurtarılması ve Kırım'ın Osmanlı'ya bağlanması

1475 – Başarısız Boğdan seferi

1476 – Boğdan seferi, Boğdan kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı

1478 – II. Mehmed tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi

1478 – II. Mehmed'in Üçüncü Arnavut Seferi seferi, Arnavutluğun tamamen fethi

1479 – Korfu hariç tüm İyonya adalarının fethi

1479 – Osmanlı-Venedik Antlaşması ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi

1480 – Otranto Seferi

1480 – Başarısız Rodos Kuşatması

1480 – Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması

1481 – Mısır seferine çıkan II.Mehmed'in ölümü ve II. Bayezid'in tahta çıkışı

1481 – 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi

1482 – Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası

1483 – Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı

1484 – Boğdan Seferi ve Kili ile Akkirman'ın fethi

1485 – Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması

1486 – Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)

1488 – II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı

1489 – Memlüklere karşı toprak kaybı

1491 – Osmanlı-Memlük Barışı

1492 – Macar Seferi

1492 – İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi

1494 – Şehzade Süleyman'ın doğumu

1495 – Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü

1497 – İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi

1498 – Lehistan Seferleri

1499 – Venedik Harbi

 

 

1500-1599 yılları arası

1500 – Modon, Navarin ve Koron'un alınışı

1502 – Venedikle sulh

1508 – Çaul seferi

1509 – Diu seferi

1511 – Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi

1512 – II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in tahta geçişi

1514 – Çaldıran Savaşı, Tebriz'e giriş

1516 – Mısır Seferi ve Mercidabık Savaşı

1517 – Ridaniye Savaşı ve Kahire'ye giriş

1517 – Haremeyn'in himaye altına alınması

1517 – Piri Reis'in Mısır'da Yavuz Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması

1519 – Celali isyanları

1519 – Cezayir'in iltihakı

1520 – I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın tahta geçişi

1521 – Belgrad'ın fethi

1521 – Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması

 

1522 – Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bimaristan inşa edilmesi

1522 – Rodos'un fethi

1524 – Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı, Kazan Hanlığı'nın Osmanlı'ya tabiiyeti

1525 – İlk Fransız elçisi İstanbul'da

1526 – Mohaç Muharebesi

1527 – Bosna'nın fethi'nin tamamlanması

1528 – Pîrî Reis'in I. Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi

1529 – Viyana kuşatması, Budin'in geri alınışı, Barbaros Hayreddin Paşa'nın Marsilya'ya çıkması

1532 – Alman Seferi, Kanuni'nin Graz'ı fethi

1533 – Osmanlı Almanya arasında İstanbul Antlaşması

1533-1534 – Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği'ne tayini

1534 – Osmanlı-İran Savaşı'nin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı

1534 – Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü

1535 – Tunus'un kaybedilişi

1536 – Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi

1536 – Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı

1537 – Körsof-Avlonya seferi

1537 – Avusturyalılara ve Macarlara karşı Vertizo Zaferi

1538 – Preveze Zaferi

1538 – Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi, Aden ve Hadramut'un alınışı

1540 – Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması

1541 – Budin'in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması

1543 – Estergon ve Szekesfehervar'ın fethi

1547 – İstanbul Antlaşması

1547 – Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması

1548 – 1534-1555 Osmanlı-İran Savaşı

1550 – Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası

1551 – Trablus Kuşatması

1554 – Piri Reis'in ölümü

1553 – Fransa ile İstanbul Antlaşması ve Fransa'nın Alman tehdidine karşı himaye altına alınması

1553 – 1554 – Turgut Reis'in Akdeniz seferi, Korsika'yı fethi

1553 – 1554 – Nahcıvan Seferi

1555 – İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Antlaşması

1555 – Kanem-Bornu devletiyle ticaret antlaşması

1557 – Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi

1559 – Konya Savaşı ve Şehzade Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması

1560 – Cerbe Savaşı'nda Osmanlı Donanmasının İspanyollara karşı zafer kazanması

1562 – Osmanlı Almanya arasında 1547 antlaşmasının yenilenmesi

1565 – Başarısız Malta kuşatması

1565 – 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi

1566 – Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi: Zigetvar Savaşı ve Sultanın vefatı, II. Selim'in tahta geçişi

1566 – Sakız adası'nın fethi

1567 – Yemen isyanı

1568 – Osmanlı ve Almanya arasındaki antlaşmanın tekrar yenilenmesi

1568 – yeniden Yemen'in fethi

1569 – Astarhan seferi

1569 – Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi

1570 – Kıbrıs Seferi

1571 – Kırım Hanı 1.Devlet Giray'ın Moskova'yı fethi

1571 – İnebahtı hezimeti, Kıbrıs'ın fethi.

1573 – Lehistan'ın himaye altına alınışı

1574 – Tunus'un Fethi

1574 – II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın tahta geçişi

 

1575 – Edirne'de Mimar Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası

1576 – Kanem-Bornu devletinin Osmanlı Devleti'ne bağlılığını bildirmesi

1577 – Takiyüddin'in gözlemlerine, kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi

1578 – Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması

1578 – Vadi'üs-seyl Savaşı ve Fas'ın himaye altına alınması

1579 – Hazar Denizi'nde Osmanlı deniz kuvvetlerinin kuruluşu

1580 – İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi

1580 – İstanbul Rasathanesi'nin donanmayla topa tutularak yıktırılması (22 Ocak)

1581 – Maskat'ın Fethi

1583 – Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları (18 Kasım)

1583 – Meşale Savaşı

1585 – Tebriz'in Fethi

1585 – 1. Mombasa seferi, Osmanlı nüfuzunun Sofala'ya varması

1586 – İlk Sikke tashihi

1588 – Gence seferi

1588 – Resm-i tashih-i sikke konulması

1589 – İkinci sikke tashihi

1589 – 2. Mombasa seferi

1587 – Cezayir'de Paşalar devrinin başlaması, Osmanlı merkezî otoritesinin zayıflaması

1590 – Ferhat Paşa Antlaşması; Osmanlı'nın doğuda en geniş sınırlara ulaşması

1591 – Tunus'ta Dayıların yönetimi ele geçirmeleri, Osmanlı egemenliğinin sembolik hale gelmesi

1592 – Lehistan'ın Osmanlı himayesinden çıkışı

1593 – Kulpa Bozgunu ve Avusturya'yla savaşın başlaması

1594 – Yanıkkale'nin fethi

1594 – Eflak, Boğdanve Erdel'in ayaklanması

1595 – Estergon'un Avusturyalılara kaybı

1595 – III. Murad'ın vefatı, III. Mehmet'in tahta geçişi

1595 – Köprü Faciası ve Akıncı Ocağı'nın sonu

1596 – Eğri Kalesi'nin fethi ve Haçova Savaşı

1598 – Yanıkkale'nin Avusturyalılara kaybı, Budin'in kuşatılması

1599 – Karayazıcı Ayaklanması'nın başlaması

 

1600-1699 yılları arası

1600 – Kanije'nin fethi

1601 – Kanije Savunması

1601 – İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci

1603 – Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması, Tebriz ve Nahçıvan'ın kaybı

1603 – III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in tahta geçişi

1603 – Trablusgarp'ta Dayıların yönetimi ele geçirmeleri, Osmanlı otoritesinin zayıflaması

1604 – Revan'ın İran'a kaybı

1604 – Yusuf Sinan Paşa'nın sonuçsuz İran seferi

1604 – Vaç, Papa ve Pește'nin Avusturya'dan geri alınması, sonuçsuz Estergon Kuşatması

1605 – İran'a karşı Urmiye yenilgisi

1605 – Estergon'un Avusturya'dan geri alınması, Veszprém ve Polata'nın fethi

1606 – Gence'nin İran'a kaybı

1606 – Avusturya ile Zitvatorok Antlaşması

1607 – Şamahı ve Şirvan'ın İran'a kaybı

1607 – Oruçovası zaferiyle Canboladoğlu Ayaklanmasını bastırması

1608 – Alaçayır zaferiyle Kuyucu Murat Paşa'nın Kalenderoğlu Ayaklanmasını bastırması

1609 – Üsküdar Seferiyle Kuyucu Murat Paşa'nın Celalileri tamamen etkisiz hale getirmesi

1610 – Kuyucu Murat Paşa'nın sonuçsuz Tebriz seferi

1612 – İran'la Nasuh Paşa Antlaşması

1612 – Hollanda ile ilk ticaret anlașması

1614 – Damat Halil Paşa'nın Malta ve Trablusgarp seferi

1615 – İran Savaşı'nın yeniden başlaması

1616 – Sonuçsuz Revan Kuşatması

1616 – İstanbul'da Sultan Ahmet Camii'nin inşasının tamamlanması

1617 – Lehistan'a karșı Turla zaferi, Lehistan'la Busza Antlaşması

1617 – I. Ahmed'in ölümü ve I. Mustafa'nın tahta geçişi

1618 – I. Mustafa'nın tahttan indirilmesi ve II. Osman'ın tahta geçişi

1618 – İran'a karşı Pül-i Şikeste yenilgisi, Serav Antlaşması

1620 – Lehistan'a karşı Tutora zaferi

1621 – II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi) – Hotin Antlaşması

1622 – II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı

1623 – I. Mustafa'nın tahttan indirilip IV. Murad'ın tahta çıkışı

1623 – İran ile savaşın yeniden başlaması

1624 – Bağdat'ın ve Irak'ın İran'a kaybı

1624 – Kazakların İstanbul Boğazını yağmalamaları

1625 – Kazaklara karșı Karaharman zaferi

1625/1626 – Sonuçsuz Bağdat Kușatması

1626 – Yemen'de Zeydi ayaklanmasının bașlaması

1627 – Asi Abaza Mehmed Paşa'ya karşı sonuçsuz Erzurum Kușatması, Ahıska'nın İran'a kaybı

1627 – Avusturya'yla Sonbor Antlașması

1628 – Asi Abaza Mehmed Paşa'nın Erzurum Kușatması'nda yenilmesi, Ahıska zaferi sonucunda Ahıska'nın geri alınması

1629 – Yemen'de Zeydilerin Taiz ve Sana'yı ele geçirmesi

1629 – Cizvitler tarafından, İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi'nin kurulması

1630 – Hemedan Seferi, Mihriban zaferi ve Sonuçsuz Bağdat Kușatması, Çınargediği yenilgisi

1630 – Yemen'de Taiz yenilgisi, Aden'in Zeydilere kaybı

1631 – Hille'nin İran'a kaybı

1633 – Sonuçsuz Aden Kuşatması, Zebid'in Zeydilere kaybı

1633 – İran'ın sonuçsuz Van kușatması

1633 – Lübnan'da Maanoğlu II. Fahreddin ayaklanmasının bastırılması

1633 – Lehistan'la Eskitabur Muharebesi

1634 – İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)

1634 – Lehistan'la barış antlașması

1635 – IV. Murad'ın Revan Seferi,

1635 – Muha'nın kaybıyla Zeydiler'in Yemen'de Osmanlı egemenliğine son vermeleri

1636 – Revan'ın İran'a kaybı, Mihriban yenilgisi

1637 – Kazakların Azak'ı ele geçirmeleri

1638 – Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı, Irak'ın Osmanlı idaresine dönüşü

1638 – Venediklilerin Avlonya baskını

1639 – İran'la Kasr-ı Şirin Antlaşması

1639 – Venedik'le barış antlașması

1640 – IV. Murad'ın ölümü, İbrahim'in tahta çıkışı

1641 – Sonuçsuz Azak kușatması

1642 – Avusturya'yla 2. Sonbor Antlașması

1642 – Azak'ın Kazaklardan geri alınması

1645 – Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı

1648 – İbrahim'in tahttan indirilmesi, IV. Mehmed'in tahta çıkışı, İbrahim'in katli

1648 – Sultanahmet Camii Vakası

1648 – Kandiye kuşatması

1649 – Venediklilere Foça yenilgisi

1651 – Venediklilere Paros yenilgisi

1654 – Venediklilere karşı Çanakkale'de galibiyet ve Değirmenlik (Milos) zaferi

1655 – Venediklilere Çanakkale yenilgisi

1656 – Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması, Limni, Bozcaadave Semadirek’in kaybı, Venediklilere Çanakkale yenilgisi

1656 – Çınar Vak'ası

1656 – Köprülüler devrinin başlaması

1657 – Venediklilere karşı Çanakkale'de galibiyet, Limni, Bozcaadave Semadirek’in geri alınması

1658 – Rakoçi'nin başlattığı Erdel isyanına müdahale, Yanova'nın fethi

1658-1659 – Abaza Hasan Paşa'nın Anadolu'daki ayaklanmasının bastırılması

1659 – Eflak isyanının bastırılması

1659 – Cezayir'de Yeniçeri ağalarının yönetimi tamamen ellerine geçirmeleri

1660 – Varadin'in fethi

1661 – Erdel isyanının bastırılması

1663 – Osmanlı-Avusturya Savaşı'nın başlangıcı, Uyvar'ın Fethi

1663 – Lahsa Eyaleti topraklarının Benî Halid kabilesi tarafından ele geçirilmesi

1664 – St. Gotthard Muharebesi ve Avusturya ile Vasvar Antlaşması

1666 – Girit'in tamamen alınması için harekatın başlatılması

1669 – Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi

1669 – Dinyeper'in batısındaki Kazakların Osmanlı himayesine girmeleri

1671 – Cezayir'de denizci kökenli Dayıların Yeniçeri Ağalarının yönetimini sonlandırmaları, Osmanlı otoritesinin sembolik hale dönüşmesi

1672 – Lehistan 'la savaş, Kamaniçe'nin alınışı, Podolya'nın fethi, Bucaş Antlaşması

1673 – Hotin'in Lehistan'a kaybı, Lehistan'ın Boğdan'ı istilası

1674 – Hotin'in Lehistan'dan geri alınması, Ukrayna'nın doğusunda fetihler

1675 – Ukrayna'nın batısında fetihler, sonuçsuz Lviv kuşatması

1676 – Lehistan'la İzvança Muharebesi ve sonucunda İzvança Antlaşması

1676 – Rusya'nın Çehrin'i ele geçirerek Osmanlı himayesindeki Kazak hatmanını esir etmesi

1677 – Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması, sonuçsuz Çehrin kuşatması

1678 – Çehrin Kalesi'nin fethi

1679 – Çehrin'e tekrar saldıran Ruslara karşı sefer kararı, barış müzakerelerinin başlaması

1680 – Hollanda'yla ticaret anlaşması

1681 – Ruslarla Bahçesaray Antlaşması, Dinyeper'in batı kıyısındaki Osmanlı egemenliği kabul edildi

1682 – Orta Macar isyanına müdahale, Kosice, Filek ve Honad'ın fethi

1683 – II. Viyana Kuşatması, peşinden Ciğerdelen Savaşı ve Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları, Estergon'un kaybı

1684 – Avusturyalıların Budin kuşatmasının püskürtülmesi

1685 – Uyvar'ın Avusturya'ya kaybı

1686 – Budin'in Avusturya'ya kaybı

1687 – IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın tahta çıkışı

1687 – Başta Eğri Kalesi olmak üzere Macaristan'da Avusturyalılara büyük toprak kayıpları, Mohaç Muharebesinde yenilgi,

1687 – Morave Bosna'da Venedik'e toprak kayıpları, Venedik'in Eğriboz'u kuşatması

1688 – Sancak Vakası

1688 – Belgrad'ın Avusturyalılara kaybı

1688 – Kırım Hanlığı'nın Lehistan'a karşı zaferleri

1688 – Eğriboz'un Venedik kuşatmasından kurtarılması

1689 – Avusturyalıların Bosna'dan çıkarılması, Batoçine yenilgisi, Niş'in kaybı, Avusturyalıların Eflak'ı ve Kosova'yı istilası, Sırp asilerin Makedonya'yı istilası

1689 – Urkapı'da Kırım Hanlığı'nın Rus taarruzunu püskürtmesi

1689 – Venedik'e karşı Rodos önlerinde ve Mora'da deniz zaferleri

1690 – Kanije Kalesi'nin Avusturyalılara kaybı

1690 – Fazıl Mustafa Paşa'nın Pirot, Vidin, Niş ve Belgrad'ı geri alışı

1690 – Avlonya'nın Venediklilerden geri alınışı

1691 – II. Ahmed'in tahta çıkışı

1691 – Salankamen Muharebesi'nde yenilgi, Varadin'ın kaybı

1692 – Lübnan'daki karışıklıkların bastırılması

1693 – Avusturyalıların Belgrad kuşatmalarının püskürtülmesi

1694 – Sonuçsuz Varadin kuşatması

1695 – Kırım Hanlığı'nın Lehistan'a karşı Ukrayna içlerine başarılı akını

1695 – Sakız Adası'nın kaybı ve hemen geri alınması, Hersek'te Venediklilere karşı zafer

1695 – II. Ahmed'in ölümü ve II. Mustafa'nın tahta çıkışı

1695 – II. Mustafa'nın 1. Macaristan seferi, Lugoj ve Lipova'nın geri alınışı

1695 – Rusların Azak'a saldırılarının püskürtülmesi

1696 – II. Mustafa'nın 2. Macaristan seferi, Olaş zaferi

1696 – Azak'ın Ruslara kaybı

1696 – Sakız'de ve Mora'da Venediklilere karşı zaferler

1696 – Basra'nın isyancıların eline geçmesi

1697 – II. Mustafa'nın 3. Macaristan seferi, Zenta Muharebesinde yenilgi

1697 – Bozcaada ve Andros önlerinde Venedik donanmasına karşı zaferler, Venediklilerin ve Avusturyalıların Bosna'dan püskürtülmeleri

1699 – Karlofça Antlaşması'nın imzalanması, Macaristan'ın Avusturya'ya, Podolya ve Ukrayna'nın Lehistan'a, Mora'nın Venedik'e kaybı

 

1700-1799 yılları arası

1700 – Ruslar'la İstanbul Antlaşması'nın imzalanması

1701 – Basra'da Osmanlı yönetiminin yeniden kurulması

1701 – Gürcistan'da Açıkbaş Hanlığı'nın isyanının bastırılması

1703 – Edirne Vak'ası, II. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Ahmed'in tahta çıkışı

1703 – "Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması

1711 – Rusya'ya karşı Prut Zaferi ve Prut Antlaşması

1713 – Rusya'yla Edirne Antlaşması

1715 – Venedik ile savaş ve Mora Seferi

1718 – Pasarofça Antlaşması

1718 – Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarının kabulü

1720 – Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a)

1720 – III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi

1721 – Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidişi

1723 – İran seferinin üç cepheli olarak açılışı

1724-1725 – Tebriz ve Cence'nin alınışı

1726 – İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu

1729 – "Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi

1729 – Cevheri'n nın Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması

1730 – Patrona Halil isyanı, III. Ahmed'in hal'i, I. Mahmud'un tahta çıkışı

1733 – İran Savaşı'nın hızlanması, Nadir Şah'ın başarıları

1735 – Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması

1735 – Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları

1739 – Belgrad Antlaşması

1739 – Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması

1745 – Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'nın ölümü

1746 – Osmanlı-İran barışı (Kerden Antlaşması)

1751 – Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton'un Essai'si)

1754 – I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ın tahta çıkışı

1757 – III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın tahta çıkışı

1768 – Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması

1770 – Rus filosunun İngilizler'in yardımıyla Akdeniz'e girmesi

1771 – Kırım'ın işgali

1772 – Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması

1773 – Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun'un kuruluşu

1773 -1774 – Darphanenin Hazine-i Amire'nin yedeği vazifesini görmeye başlaması

1774 – 3. Mustafa'nın ölümü ve 1. Abdülhamit'in tahta çıkışı

1774 – Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması

1774 – Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması (21 Temmuz)

1776 – Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun'un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey'in Bükreş ve Yaş'ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması, Aynalıkavak Antlaşması

1783 – Rusya'nın Kırım'ı ilhakı

1784 – Avusturyalılar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi

1784 – Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması (8 Ocak)

1787-1788 – İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri

1787 – Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı (17 Ağustos)

1788 – Yılan Adası Deniz Savaşı

1788 – Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi (9 Şubat)

1789 – Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı

1789 – I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması (7 Mayıs)

1789 – Osmanlı-İsveç ittifakı 11 Temmuz

1790 – İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması

1790 – Osmanlı-Prusya ittifakı (31 Ocak)

1790 – Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu (27 Temmuz)

1790 – Yergöğü Mütarekesi (18 Eylül)

1790 – Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı

1791 – Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos)

1791 – Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi (11 Ağustos)

1792 – Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması

1792 – III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması

1792 – Yaş Antlaşması (10 Ocak)

1793 – Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası

1793 – Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu

1793 – Hasköy'de Mühendishane-i Cedide'nin açılması

1793 – Zahire Nezareti'nin kurulması

1793 -1794 – Baruthane-i Amire'de İngiliz perdahı barut imaline başlanması

1794 – Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi

1795 – Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi

1795 – Cezayir'in şanlı denizcileri (Barbaros'un torunları) İspanyol limanı Cadiç açıklarında Amerika ile yaptığı savaşı kazanarak her yıl vergi aldı.

1795 – Mühendishane-i Berr-i Hümâyun'un açılışı; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)

1797 – Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası

1797 – Pazvandoğlu isyanı

1797 – Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması (17 Eylül)

1798 – Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı (3 Ocak)

1798 – Fransa'nın Mısır'a saldırması (1 Temmuz)

1798 – Fransa'ya savaş ilanı (3 Eylül)

1799 – Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak (5 Ocak)

1799 – Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi (Şubat)

1799 – Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mayıs)

1799 – Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı (Ağustos)

 

1800-1899 yılları arası

1800 – Takvimlerin Jacques Cassini Zicin'e göre hazırlanmaya başlaması

1800 – Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları (Mart)

1801 – Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi

1801 – Mısır'ın tahliyesine dair mütareke (Ağustos)

1802 – Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşında Rus Gemileri

1802 – Paris Antlaşması. Fransa ile barış (25 Haziran)

1804 – Sırp isyanlarının başlaması (Şubat)

1805 – Avrupa tarzında ilk hastane'nin Kasımpaşa'daki Tersane-i Amire'de açılması

1805 – Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması

1805 – Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini (Temmuz)

1806 – Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak'ası

1806 – Osmanlı-Rus Savaşı

 

1806 – III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi

1806 – Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması (Ocak)

1806 – Memleketeyn'in Rusya tarafından işgal edilmesi (Ekim)

1807 – Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi

1807 – İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi (20 Şubat)

1807 – İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mart – Eylül)

1807 – Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma (25 Mayıs)

1807 – III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in ilgası (29 Mayıs)

1808 – Mustafa Rakım'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi (29 Mayıs)

1808 – Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması (28 Temmuz)

1808 – Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması (29 Eylül)

1808 – Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu (15-16 Kasım)

1809 – İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması (5 Ocak)

1810 – II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması

1810 – İzmir Jimnasium'unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet'in ta'lik'e son şeklini verişi

1812 – Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması

1812 – Fransız postalarının ilk kuruluşu

1812 – 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi (28 Mayıs)

1816 – Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini

1817 – Hüseyin Rıfkı Tamani'nin ölümü

1821 – Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması (Şubat – Mart)

1823 – Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi

1824 – Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması

1824 – Fatih Külliyesindeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması

1826 – İhtisab müessesesinin düzenlenmesi

1826 – Şinasi'nin doğumu; Mustafa Rakım'ın İstanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi

1826 – Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması (14 Haziran)

1826 – Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi (7 Ekim)

1827 – Osmanlılar'ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları

1827 – Tıphane-i Amire'nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)

1827 – Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrılması

1827 – İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü (4 Nisan)

1827 – Mısır kuvvetlerinin (Kavalalı Mehmet Ali Paşa) Yunan İsyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi (Temmuz)

1827 – Navarin Deniz Savaşı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması (20 Kasım)

1828 – Rusya'nın savaş ilan etmesi (26 Nisan) (1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı)

1829 – Ziya Paşa'nın doğumu; Mahmud Celaleddin'in İstanbul'da vefatı; Şevki Efendi'nin İstanbul'da doğuşu

1829 – Deli Teşkilatının kaldırılması

1829 – Edirne Antlaşması : Yunanistan'ın bağımsızlığı (14 Eylül)

1830 – Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kışlaya taşınması; İshak Efendi'nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması

1830 – Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmeye başlanması

1830 – Katolik Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

1830-1831 – Nüfus sayımları

1830 – Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri (5 Temmuz)

1831 – İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)

1831 – Tımarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)

1831-1834 – İshak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması

1831 – İlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri (1 Kasım)

1832 – Tıphane-i Amire'nin Şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi

1832 – Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı

1832 – İstanbul-İzmit "posta yolu" nun yapımı

1832 – İngiliz postalarının kuruluşu

1832 – Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açılması (29 Ocak)

Dosya:Gate of Galatasaray Lisesi from above.jpg

Galatasaray Lisesi (Mekteb-i Sultani)

1832 Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri (12 Aralık)

1833 – Feshanenin kuruluşu

1833 – Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri (2 Şubat)

1833 – Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul'a gelmesi (5 Nisan)

1833 – Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Antlaşması (Mayıs)

1833 – Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması (8 Temmuz)

1833 – Münchengraetz Antlaşması (18 Eylül)

1834 – Maçka Kışlası'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulması

1834 – Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi

1835 – Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi

1835-1845 İlk halk konserleri (Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede)

1836 – Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (11 Mart)

1837 – Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi (26 Kasım)

1838 – Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin İstanbul'da doğuşu

1838 – Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi

1838 – Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi

1838 – Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye'nin kurulması (24 Mart)

1838 – İngiliz tüccarına geniş imkânlar tanıyan Baltalimanı Antlaşması'nın imzalanması (16 Ağustos)

1839 – Kaime-i mutebere-i nakdiyye'nin çıkarılması

1839 – Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması

1839-1844 – Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi

1839-1845 – Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi

1839 – Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile savaşın tekrar başlaması, Nizip Savaşı (24 Haziran)

1839 – II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi (1 Temmuz)

1839 – Tanzimat Fermanı'nın ilanı (3 Kasım)

1840 – Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (3 Mayıs) (14 Temmuz 1851'de bu kanun, Kanun-u Cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)

1840 – Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması

1840 – Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı

1840 – Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması

1840 – Posta Nezareti'nin kurulması

1840 – Namık Kemal'in doğumu (21 Aralık)

1841 – Lübnan olayları

1841-1906 – Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam)

1841 – İngiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması (24 Mayıs)

1841 – Londra Boğazlar Antlaşması (13 Temmuz)

1842 – Askeri Baytar Mektebi'nin açılması

1843 – Hereke Fabrikası'nın kurulması

1843 – Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması

1844 – Tashih-i sikke (1 Şubat)

1844 – Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması

1845 – İzmir'de su kuvvetiyle çalışan kâğıt fabrikasının kurulması

1845 – Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de Muallimhane-i Nüvvab medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi

1845 – Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti (Ocak)

1845 – Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması (13 Mart)

1845 – Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (10 Nisan)

1846 – Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü

1846 – Rus Ticaret Muahedesi

1846 – Zabtiye müşiriyetinin kurulması (16 Şubat)

1846 – Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebbüs

1847 – Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası

1847 – Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi

1847 – Dersaadet Bankası'nın kuruluşu

1847 – İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması

1847 – Recaizade Ekrem'in doğumu (1 Mart)

1848 – Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar

1848 – Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

1848 – İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi

1848 – İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması (16 Mart)

1848 – Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi (18 Kasım)

1849 – Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı

1850 – 1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında

ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

1850 – Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

1850 – İlk faizsiz kaimenin çıkarılması

1850 – Muallim Naci'nin doğumu

1850 – Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması (12 Mart)

1851 – Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

1851 – Londra Sergisi

1851 – Encümen-i Daniş'in kurulması (18 Temmuz)

1852 – Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Société Orientale de Constantinople) kurulması

1853 – "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması

1853 – İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi

1854 – İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması

1854 – Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması

1854 – İhtisab teşkilatının lağvı

1854 – Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak (12 Mart)

1855 – Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi (Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen)

1855 – Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması

1855 – Paris Sergisi

1855 – İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı) (16 Ağustos)

1855 – Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi (9 Eylül)

1855 – Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması (14 Kasım)

1856 – Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması

1856 – Bank-ı Osmani'nin kurulması

1856 – Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması

1856 – Islahat Fermanı

1856 – 1860 – Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı

1856 – 1866 – İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı

1856 – İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Société Médicale de Constantinople) kurulması (15 Şubat)

1856 – Islahat Fermanı'nın ilanı (18 Şubat)

1856 – Paris Barış Antlaşması (30 Mart)

1856 – Rusya'nın bozguna uğraması (30 Mart)

1856 – Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi (30 Mart)

1856 – İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi (22 Mayıs)

1857 – Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs

1857 – Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi

1857 – Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması

1857-1862 – Beyrut – Şam şosesinin yapımı

1857 – Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması (17 Mart)

1857 – Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması (6 Kasım)

1858 – Birinci Karadağ Harekatı

1858 – Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

1858 – Kız rüşdiye mekteplerinin açılması

1858-1859 – Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması

1858 – Arazi Kanunnamesi'nin kabulü (6 Haziran)

1858 – Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye) (8 Haziran)

1859 – Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması

1859 – Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri

1859 – Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu (12 Şubat)

1860 – Ticaret mahkemelerinin kuruluşu

1860 – İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi

1860-1861 – Lübnan ve Suriye Olayları

1860-1861 – Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi

1860 – Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması (22 Ekim)

1861 – Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması

1861 – Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu

1861 – Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü

1861-1866 – Rusçuk – Varna demiryolu hattının yapımı

1861 – Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi (9 Haziran)

1861 – David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması (9 Haziran)

1861 – Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması (29 Nisan)

1862 – İkinci Karadağ Harekatı

1862 – Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithat Paşa'nın vali olarak tayini

1862 – Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması

1862 – Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması

1862 – Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti

1862 – Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması

1862 – Mahrec-i Aklam'ın kurulması

1862 – Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması (20 Temmuz)

1862 – Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi (8 Ekim)

1863 – Abdülaziz'in Mısır'a seyahati

1863 – Mithat Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu

1863 – İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Société de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması

1863 – Menafi Sandığı'nın kurulması

1863 – Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması

1863 – Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü

1863 – Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması (13 Ocak)

1863 – Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı (18 Şubat)

1864 – Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)

1864 – İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi

1864 – Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması

1864 – Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu

1864 – Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu

1864-1876 – Paris'e talebe gönderilmesi

1864 – Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü (8 Ekim)

1865 – Müstakil Romen Kilisesinin kurulması

1865 – İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu

1865 – Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi

1865 – Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi (Eylül)

1866 – Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri

1866 – Mısır veraset usulünün değiştirilmesi

1866 – Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması

1866 – Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu

1866 – Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

1866-1867 – Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

1867 – Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi

1867 – Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması

1867 – Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması

1867 – Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları

1867 – Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi

1867 – Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu

1867 – Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması

1867-1876 – İzmir Rıhtımı'nın inşası

1867 – Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi (22 Şubat)

1867 – Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi (8 Haziran)

1867 – Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati (21 Haziran)

1868 – Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi

1868 – Galatasaray Sultanisi'nin açılması

1868 – İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması

1868 – Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu

1868 – Yunan postasının kapatılması

1868 – Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi

1868 – Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması

1868 – Adliye Nezareti'nin kurulması (1 Mart)

1868 – Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması (1 Nisan)

1869 – İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması (8 Nisan)

1869 – Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati (21 Haziran)

1868 – Mekteb-i Sultani'nin açılması (1 Eylül)

1869 – Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi (2 Eylül)

1869 – Turuk Nizamnamesi'nin kabulü (26 Ağustos)

1869 – İmparatoriçe Eugénié'nin İstanbul'a gelişi (13 Ekim)

1869 – Süveyş Kanalı'nın açılması

1869 – Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması

1869 – Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü

1869 – Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması

1869 – Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması (Ekim)

1870 – Müstakil Bulgar Kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları

1870 – Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması

1870 – Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikâye türünde, Ahmed Mithat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması

1870 – Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması

1870 – Darülfünunun açılması teşebbüsü

1870-1927 – Kemaledin Bey (mimar)

1870 – Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması (20 Şubat)

1870 – Darü'l-Muallimat'ın açılması (26 Nisan)

1870 – Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması (2 Temmuz)

1870 – Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi (Ekim)

1871 – Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı

1871 – Saint-Esprit Okulunun kurulması

1871 – Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti

1871 – Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması

1871 – Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri

1871 – İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi (22 Ocak)

1871 – Şinasi'nin ölümü (13 Eylül)

1872 – Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması

1872 – Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması

1873 – Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu

1873 – Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması

1873 – Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi (Haziran)

1874 – Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması

1874 – Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)

1874 – Kara gümrüklerinin lağvı

1874 – Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması

1874-1875 – Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması

1875 – Osmanlı maliyesinin iflasını açılaması

1875 – Bosna-Hersek isyanları

1875 – Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması

1876 – Bulgar isyanları

1876 – Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

1876 – Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve II. Abdülhamid'in cülusu

1876 – Meşrutiyet'in ilanı

1876 – İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı

1876 – İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması

1876 – Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü

1876 – Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yatılı idadiler açılması

1876 – Ziya Gökalp'in doğumu

1876 – I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı (23 Aralık)

1877 – Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması

1877 – Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması

1877-1878 – Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi

1877 – İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır) (19 Mart)

1877 – Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir) (25 Eylül)

1877 – Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü (5 Ekim)

1877 – Meclis-i Mebusan'ın süresiz tatili (13 Aralık)

1878 – Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması

1878 – Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları

1878 – Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması

1878 – Ermeni meselesinin zuhuru

1878 – Ali Suavi'nin öldürülmesi

1878 – Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi

1878 – Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki

1878 – Makedonya meselesinin ortaya çıkması

1878 – Meclisin kapatılması (13 Şubat)

1878 – Darü'l-Fünun-ı Sultanisi'nin tekrar eğitime başlaması (Ekim)

1879 – II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi

1879 – Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü

1879 – Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi

1879 – Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü

1880 – Vergi reformu

1880 – Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması

1880 – İlk köy romanı, Ahmed Mithat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi

1880 – Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü

1880 – İstanbul'da bir kız idadisinin açılması (13 Mart)

1880 – Ziya Paşa'nın ölümü (17 Mayıs)

1880 – Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi (Ekim)

1880 – Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Société de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-i İlmiye'nin kurulması (20 Aralık)

1881 – Mustafa Kemal'in doğumu

1881 – Mısır'ın İngilizler tarafından işgali

1881 – Muharrem Kararnamesi'nin neşri

1881 – Düyun-ı Umumiyye İdaresinin kurulması

1881 – Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi

1882 – Tunus'un Fransızlar tarafından işgali

1882 – Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması (2 Ocak)

1883 – Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması

1884 – Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması (20 Haziran)

1884 – Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması (1 Kasım)

1884 – Yahya Kemal'in doğumu (2 Aralık)

1885 – Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı

1885 – Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri

1885 – Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması (18 Eylül)

1886 – Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması

1886 – Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması

1886-1887 – Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi

1887 – Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması

1887 – Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin İstanbul'da vefatı

1887 – Beşir Fuad'ın intiharı (5 Şubat)

1888 – Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi

1888 – Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması

1888 – Namık Kemal'in ölümü (2 Aralık)

1889 – İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması

1889 – İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması

1889 – Yakup Kadri'nin doğumu (27 Mart)

1890 – Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları

1891 – Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi

1891 – Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi

1891 – Kadıköy – Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması

1891 – Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması

1891 – Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması (3 Kasım)

1892 – Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması

1892 – Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması

1893-1896 – İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı

1894 – Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı)

1894 – Sasun'da Ermeni olayları

1894 – Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması

1895 – İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri

1895 – Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması

1895 – Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması

1895 – Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi

1895 – Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darülacaze" oluşan bir darül-fünun kurma teklifi (14 Şubat)

1896 – Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması

1896 – Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları

1896 – Girit isyanının alevlenmesi

1896 – Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması

1897 – Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları

1897 – 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi (17 Nisan)

1898 – Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi

1899 – Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi

1899 – Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması

1900-1922 yılları arası[değiştir | kaynağı değiştir]

1900 – Hicaz Demiryolu'nun inşasına girişilmesi

1900 – İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması

1900 – Darü'l Fünun-ı Şahane'nin kurulması (31 Ağustos)

1901 – Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması

1901 – Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri

1901-1908 – Hicaz demiryolu hattının yapımı

1902 – Yemen isyanlarının tekrar başlaması

1902 – Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti (23 Kasım)

1902 – Cum'a-ı Bala ayaklanması (23 Kasım)

1902 – Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini (8 Aralık)

1903 – Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması (31 Ağustos)

1903 – Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi (Eylül)

1904 – Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması

1905 – Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması

1905 – Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri (21 Temmuz)

1906 – Akabe olayları ve Akabe krizi

1908 – Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması

1908 – II. Meşrutiyet'in ilanı (23 Temmuz)

1908 – Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi (5 Ekim)

1908 – Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri (6 Ekim)

1908 – II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Mebusan'ın toplanması (17 Aralık)

1909 – Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları

1909 – Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması

1909 – Fecr-i Ati edebi topluluğunun kuruluşu

1909 -1910 – Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası'nın çıkması

1909 – 31 Mart Olayı (13 Nisan)

1909 – Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması (19 Nisan)

1909 – II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılması (27 Nisan)

1909 – Meclisin açılması (17 Aralık)

1910 – Arnavutlar'ın ayaklanmaları

1910 – Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması

1911 – Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması

1911 – İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali

1911 – Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri

1911 -1912 – Osmanlı İtalyan Savaşı

1912 – Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun açılışı

1912 -1913 – Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı

1912 – Meclis-i Mebusan'ın feshi (1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı) (18 Ocak)

1912 – II. Dönem Meclis-i Mebusan'ın toplanması (18 Nisan)

1912 – İtalyanlar'ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri (18 Nisan)

1912 – II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi (5 Ağustos)

1912 – Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine (22 Temmuz)

1912 – Trablus ve Bingazi'nin İtalya'ya terki : Uşi Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada'nın İtalya elinde kalması (15 Ekim)

1912 – Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın sadareti (29 Ekim)

1912 – Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi (29 Kasım)

1913 – Bâb-ı Âli Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti (23 Ocak)

1913 – I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi (30 Mayıs)

1913 – Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesi, Said Halim Paşa'nın sadareti (11 Haziran)

1913 – II. Balkan Savaşı'nın başlaması (29 Haziran)

1913 – Edirne'nin geri alınması (21 Temmuz)

1913 – Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması (29 Eylül)

1913 – Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması (14 Kasım)

1914 – Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması

1914 – Islah-ı Medaris Nizamnamesi

1914 – Türk Bilgi Derneği'nin kurulması; Medreset'ül-Hattatin'in kurulması; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulması

1914 – 5. Meclis-i Mebusan'ın açılışı (14 Mayıs)

1914 – Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Franz Ferdinand Saraybosna'da öldürülmesi (28 Haziran)

1914 – Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş ilanı (28 Temmuz)

1914 – Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı (1 Ağustos)

1914 – Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması (2 Ağustos)

1914 – Almanya'nın Fransa'ya, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı : I. Dünya Savaşı'nın başlaması (4 Ağustos)

1914 – Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi (10 Ağustos)

1914 – 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması (9 Eylül)

1914 – İslah-ı Medaris Nizamnamesi'nin yayınlanması (29 Eylül)

1914 – Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması (29 Ekim)

1914 – Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış Harekâtı (Kasım – Aralık)

1914 – Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (3 Kasım)

1914 – İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (5 Kasım)

1914 – Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanı (11 Kasım)

1914 – Cihad-ı Ekber ilanı (14 Kasım)

1914 – Mısır'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi (18 Aralık)

1915 – Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi

1915 – Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi

1915 – Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Kanal Seferi

1915 – Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları (Ocak – 18 Mart)

1915 – Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir Kanunu 27 Mayıs

1916 – Hicaz ve Mekke'nin kaybı

1916 – Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki)

1917 – Yıldırım Ordular Grubu'nun kurulması

1917 – Sina ve Filistin Cephesi'nin çöküşü

1917 – Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması ve çarlığın sonu

1917 – Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması

1917 – Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı(25 Mart)

1918 – Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ölümü (6 Nisan)

1918 – Brest Litovsk Barış Antlaşması (3 Mart)

1918 – Sultan Mehmed Reşad'ın vefatı ve Mehmed Vahidettin'in tahta çıkması

1918 – Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi (2 Ekim)

1918 – Sadrazam Talat Paşa'nın istifası, Ahmed İzzet Paşa'nın sadareti (8 Ekim)

1918 – Mondros Mütarekesi'nin imzalanması (30 Ekim)

1918 – Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri (3 Kasım-4 Kasım)

1918 – Ahmed İzzet Paşa'nın istifası ve Ahmed Tevfik Paşa'nın sadareti (8 Kasım)

1918 – İtilaf Devletleri'nin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları (13 Kasım)

1919 – Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nin iktidara geçmesi

1919 – Yunanların İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri (15 Mayıs)

1919 – Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi (19 Mayıs)

1919 – Erzurum Kongresi (23 Temmuz)

1919 – Sivas Kongresi (4 Eylül)

1919 – Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti (2 Ekim)

1919 – Amasya Protokolü (22 Ekim)

1919 – 1920 – Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması

1920 – Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı (28 Ocak)]])

1920 – İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın dağıtılması ve kapanması

1920 – Damat Ferid Paşa'nın sadareti (5 Nisan)

1920 – Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkûm etmesi ve askerlikten tardı (11 Mayıs)

1920 – İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması (10 Ağustos)

1920 – Gümrü Antlaşması'nın imzalanması (3 Aralık)

1921 – Birinci İnönü Muharebesi (6 Ocak)

1921 – Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti (27 Ocak – 12 Şubat)

1921 – İkinci İnönü Muharebesi (31 Mart)

1921 – Sakarya Meydan Muharebesi (3 Eylül)

1921 – Fransa ile barış (20 Eylül) (bkz. Türk-Fransız Cephesi)

1922 – Başkomutanlık Meydan Muharebesi (27 Ağustos)

1922 – İzmir'in kurtuluşu (9 Eylül)

1922 – Mudanya Mütarekesi (11 Ekim)

1922 – Mehmed Vahidettin'in yurtdışına çıkması ve Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi (16 Kasım)

1923 – Mustafa Kemal Paşa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurulması (29 Ekim)

 

Yazar hakkında

tarih

Yorum Yap